| nedelja, 02 december 2012

Kakšno je stališče Cerkve do oseb z istospolnimi nagnjenji? Kako je s spovedjo in vprašanjem nečistovanja? Duhovnik podaja izčrpen odgovor …

 

Sem homoseksualec in me zanima stališče Cerkve do homoseksualnosti. Drugače sem veren in vse, ampak mi je to vprašanje vedno bilo trn v peti. Sem zaradi tega slabši kristjan, je moja spoved v zvezi z nečistostjo sploh legitimna in opravljena, če spovedniku ne povem, da sem homoseksualec?

Abel

 

Dragi Abel!

Zahvaljujem se ti za vprašanje, obenem pa ti izražam občudovanje za pogum, da si vprašanje postavil. Vprašanje je resnično aktualno in odgovor bo zagotovo zanimal veliko mladih. Hkrati se zdi, da smo v času pred marcem 2012 ob referendumu o novem družinskem zakoniku v medijih izvedeli že vse, kar o osebah z istospolnimi nagnjenji misli katoliška Cerkev. Zaradi tega se mi zdi prav, da si to vprašanje resno in poglobljeno zastavimo tudi sami.

Moralna teologija uči, da je le ravnanje po osebni vesti lahko moralno – torej v končni fazi vedno poslušam svojo vest. Morda s tem nisem povedal nič novega. Iz tvojega vprašanja sklepam, da si za to prizadevaš, kar me navdaja z veseljem. Še bolj pa me veseli, ker vidim, da se trudiš živeto odgovorno kot kristjan in svojo vest oblikovati v skladu s svojim namenom, namreč da nam pomaga izbirati tiste življenjske poti, ki nas bolj vodijo k Bogu. Tvoje vprašanje je tako še ena priložnost, da se vrnemo k virom in karseda objektivno pogledamo ne samo, kaj Cerkev misli o homoseksualnosti, temveč tudi, zakaj tako misli. Zato mi, prosim, dovoli malce daljši odgovor.

Katoliška Cerkev priznava dva vira navdiha: eden je Sveto pismo, drugi pa izročilo. V odgovarjanju na tvoje vprašanje se bom dotaknil obeh.

Poglejmo najprej, kaj o homoseksualnosti pravi Sveto pismo. Iz Stare zaveze se običajno omenjata dva odlomka, a predlagam, da pogledamo še kakšnega več, da bo podoba bolj jasna. Prvi od omenjenih dveh je zgodba o Sódomi in Gomóri v Prvi Mojzesovi knjigi (1Mz 18,16-19,29), drugi pa ena od zapovedi v Tretji Mojzesovi knjigi (3Mz 18,22).

Zgodba o pokončanju Sódome in Gomóre je precej znana, medtem ko so razlogi o njunem pokončanju stvar interpretacije. Med obiskom Abramu Gospod pravi: »Vpitje iz Sódome in Gomóre je res silno in njihov greh je izredno težak. Stopil bom dol, da vidim, ali so res počeli vse tisto, o čemer govori vpitje, ki prihaja do mene, ali ne. Izvedeti hočem.« (1Mz 18,20-21). Greh, o katerem je govora, je lahko tako negostoljubje, lenoba, razuzdanost kot tudi aktivna homoseksualnost, na katero namigujejo (stari in mladi) možje med obiskom angelov pri Lotu v Sodomi: »Kje sta moža, ki sta nocoj prišla k tebi? Pripelji ju ven k nam, da ju spoznamo!« (1Mz 19,5). Spoznati nekoga v bibličnem kontekstu običajno pomeni spolno občevati. To tolmačenje potrdi tudi Lotov odziv, ko skuša angela obvarovati s tem, da moškim pred vrati ponudi celo svoji hčeri, ki še nista »spoznali« moškega.

Manj znan, a bolj ekspliciten je drugi odlomek, ki ga omenjam: »Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi bila gnusoba« (3Mz 18,22). Razlagalci Svetega pisma se strinjajo, da gre za obsodbo homoseksualnega spolnega akta, medtem ko je možne več debate okrog tega, kaj točno naj bi pomenila beseda »gnusoba.« Hebrejski izraz lahko namreč označuje dejanje, ki je odvratno v smislu obredne nečistosti (kot na primer nečista hrana, idolatrija ali mešan zakon), kot tudi moralno nesprejemljivo dejanje (v smislu hudobije ipd.). Omenjenemu drugemu odlomku je zelo podoben tretji, ki se mi ga zdi smiselno navesti, prav tako iz Tretje Mojzesove knjige: »Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju« (3Mz 20,13). Če je pri prejšnjem odlomku bilo mogoče dvomiti o tem, ali gre za obredno nečistost ali moralno nesprejemljivo dejanje, je iz konteksta tega odlomka razvidno, da gre za resen prestopek proti postavi. Homoseksualno dejanje je namreč postavljeno v isti rang kot vse vrste krvoskrunstva in spolnega občevanja z živalmi.

Za boljše razumevanje omenjenih odlomkov iz Stare zaveze dodajam še četrtega. Povezavo med omenjenimi odlomki lahko najdemo pri preroku Ezekielu, ki greh Sódome opredeli takole: »Glej, tole je bila krivda tvoje sestre Sódome: s svojimi hčerami vred je bila napuhnjena zaradi obilja kruha in brezskrbnega pokoja in ni pomagala stiskanim in revnim. Prevzetne so postale in počenjale gnusobo pred menoj; tedaj sem jih odstranil, kakor si videla« (Ezk 18,49-50). Ezekiel tako omenja vse tisto, kar smo omenjali kot možnosti za obsodbo pri razlagi odlomka o Sódomi, obenem pa kot posledico tega omeni prevzetnost in dejanja gnusobe, kamor po odlomku iz 3Mz spada tudi homoseksualni spolni akt. Na osnovi omenjenih povezav je mogoče sklepati, da Bog obsoja takšne vrste dejanja.

Ta razlaga je v skladu z razumevanjem greha Sódome in Gomóre, ki je bilo prisotno v času nastajanja novozaveznih spisov. Če pogledamo še te, najdemo v Judovem pismu zapisano: »Tudi Sódoma in Gomóra in okoliška mesta, ki so prav tako kakor oni nečistovala in se vdajala poželenju po drugem mesu, so postavljena za zgled takó, da trpijo kazen večnega ognja« (Jud 1,7), v Drugem Petrovem pismu pa še: »Tudi mesti Sódomo in Gomóro je obsodil na uničenje in ju upepelil ter s tem postavil za svarilo prihodnjim brezbožnežem. Rešil pa je pravičnega Lota, ki ga je bolelo razuzdano življenje pokvarjencev. Zaradi njihovih nepostavnih del, ki jih je – ker je živel med njimi – gledal in poslušal iz dneva v dan, se je njegova pravična duša mučila. Gospod namreč zna globoko pobožne rešiti iz preizkušnje, krivične pa prihraniti za dan sodbe, da jih kaznuje, zlasti tiste, ki tekajo za mesom v želji po skrunjenju in prezirajo gospostvo« (2Pt 2,6-10).

V Novi zavezi homoseksualnost na treh mestih omenja in obsoja tudi apostol Pavel. Ko v začetku Pisma Rimljanom (Rim 1,26-27) Pavel govori o poganih, zapiše takole: »Častili in oboževali so stvarstvo namesto Stvarnika, ki je slavljen na veke, amen. Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem. Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje s protinaravnim, podobno so tudi moški opustili naravno občevanje z žensko in se v svojem poželenju vneli drug do drugega. Moški so počenjali nespodobnosti z moškimi in tako sami na sebi prejemali povračilo, ustrezno svoji zablodi. In ker se jim ni zdelo vredno, da bi živeli skladno s svojim spoznanjem Boga, jih je Bog prepustil njihovemu umu, ki ni prestal preizkušnje, tako da počenjajo, kar se ne spodobi. Polni so vsakršne krivičnosti, zlobnosti, lakomnosti, hudobije. Zvrhani so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Hujskači so, obrekljivci, Bogu sovražni, objestneži, domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlušni staršem, brez pameti, brez zvestobe, brez srca, brez usmiljenja.« Na drugem mestu, v Prvem pismu Korintčanom (1Kor 6,9-10), zapiše še tole: »Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega kraljestva.« Podobno zapiše tudi v Prvem pismu Timoteju (1Tim 1,8-10): »Vemo, da je postava dobra, če se je kdo drži postavno in če se zaveda, da postava ni dana za pravičnega, ampak za nepostavne, za nepokorne, za brezbožne in grešne, za nesvete in posvetne, za ubijalce očetov in mater, za morilce, za nečistnike, za homoseksualce, za trgovce z ljudmi, za lažnivce, za krivoprisežnike in za vse drugo, kar nasprotuje zdravemu nauku.«

Preden pogledamo, zakaj naj bi homoseksualno spolno dejanje ne bilo Bogu povšeči, se ustavimo še pri omenjenem drugem viru, pri katerem kristjan išče navdih: to je cerkveno izročilo. Kristus tudi po svoji vrnitvi k Očetu po Svetem Duhu še vedno vodi in razsvetljuje svojo Cerkev. Bistveni nauki, ki so se skozi stoletja izoblikovali v različnih teoloških debatah, posvetih in razmišljanjih, so danes povzeti v Katekizmu katoliške Cerkve (KKC). Ko KKC govori o šesti Božji zapovedi in poklicanosti k čistosti, spregovori tudi o tem, kako naj bi živela oseba z istospolnimi nagnjenji, ki želi svoje življenje uravnati po cerkvenem nauku. Ker besedilo KKC v slovenščini na spletu ni dostopno, ga navajam kar v odgovoru, za njegovo umestitev v širši kontekst pa lahko pogledaš v angleško verzijo (http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P85.HTM), ki je dostopna na spletu.

»Homoseksualnost pomeni odnose med moškimi ali ženskami, ki čutijo izključno ali prevladujočo spolno privlačnost do oseb istega spola. V različnih stoletjih in kulturah si nadeva zelo spreminjajoče se oblike. Psihični nastanek homoseksualnosti v veliki meri ni razložen. Opirajoč se na Sveto pismo, ki dejanja homoseksualnosti prikazuje kot hude zablode, je izročilo vedno izjavljalo, da so 'homoseksualna dejanja po notranje neurejena'. Takšna dejanja nasprotujejo naravni postavi. Spolno dejanje namreč zapirajo darovanju življenja. Ta dejanja ne izhajajo iz resnične afektivne in spolne komplementarnosti. V nobenem primeru jih ne moremo odobravati. Precej številni moški in ženske imajo v sebi prirojena homoseksualna nagnjenja. Niso si sami izbrali svojega homoseksualnega stanja; za večino od njih pomeni to stanje preizkušnjo. Sprejemati jih je treba s spoštovanjem, sočutjem in obzirnostjo. V razumevanju do njih se bomo izogibali slehernemu znamenju krivičnega zapostavljanja. Ti ljudje so poklicani, da v svojem življenju uresničijo božjo voljo, in če so kristjani, da združujejo z Gospodovo žrtvijo na križu tiste težave, na katere lahko naletijo zaradi svojega stanja. Homoseksualne osebe so poklicane k čistosti. S krepostmi samoobvladovanja, vzgojiteljicami notranje svobode, včasih z nesebično oporo prijateljstva, z molitvijo in zakramentalno milostjo se morejo in morajo postopoma in z odločnostjo približati krščanski popolnosti« (točke 2357-2359).

Iz zgornjih trditev je mogoče razbrati in povzeti naslednje:

1. da katoliška Cerkev ne zavrača nikogar, še zlasti, če se oseba sama prepozna kot katoličan, vendar hkrati od te osebe pričakuje, da si po svojih močeh prizadeva živeti v skladu s cerkvenim naukom;

2. da je pri homoseksualnosti (enako velja tudi za lezbištvo) potrebno strogo ločiti med nagnjenjem in dejanjem. Kot greh je obravnavano spolno dejanje, ker je v skladu z zgodbo o stvarjenju človeka in njegovem poslanstvu (1Mz 1,26-2,25) razumljeno kot nasprotovanje naravni postavi;

3. da oseba z istospolnim nagnjenjem sama po sebi ni nič slabši vernik kot nekdo s heteroseksualnim nagnjenjem. Kot človeško bitje je razumljena in mora biti obravnavana kot Božji otrok ter torej s spoštovanjem in dostojanstvom, ki temu pritiče, obenem pa je vredna vsega občudovanja, kadar se trudi živeti obenem v skladu s svojim nagnjenjem in s cerkvenim naukom;

4. da Cerkev osebi z istospolnim nagnjenjem predlaga življenje v čistosti. To pomeni, da Cerkev verjame, da je mogoče v odnosu med osebama istega spola živeti bogato prijateljstvo in polnost, kadar so kot ideal razumljeni bratski oziroma sestrski odnosi, podobno kot to velja za heteroseksualne osebe, ki so samske, heteroseksualne pare pred poroko ali cerkveno poročene osebe, ki po razvezi živijo z drugo osebo.

5. da istospolno nagnjenje samo po sebi ni in ne more biti obravnavano kot greh in kot tako ni predmet spovedi. Če čutiš, da lahko s tem, da omeniš svoje nagnjenje, spovedniku pomagaš k boljšemu razumevanju tvoje situacije in tvojega doživljanja in s tem k boljšemu svetovanju, kako v prihodnje ubirati korake, da bodo bolj v skladu s tvojo vero, potem te seveda toplo povabim, da to tudi storiš. Vedi pa, da učinkovitost odveze ni vezana na tvoje spolno nagnjenje kot tako.

V upanju, da sem odgovoril na tvoja vprašanja, ti želim vztrajnosti in poguma pri tvojem iskanju. Pot iskanja zagotovo ne bo preprosta, je pa lahko bogata in izpolnjujoča!

P. Primož Jakop SJ

 

Zadnja sprememba: torek, 30 november 1999
(5 glasov)

Komentarji 

 
#1 Domen Golob 2015-01-02 20:30 K odgovoru p. Primoža Jakopa bi jaz samo dodal en videoposnetek kot pričevanje ljudi s homoseksualnimi nagnjenji, ki jim je uspelo zaživeti pravo krščansko življenje.

Žal je v angleščini vendar se, da nastaviti tudi angleške podnapise in še nekaj drugih jezikov =)
Tole je link: http://vimeo.com/93079367
(za podnapisi kliknite ikono CC)
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

Glasuj!
Članek je bil prebran 3386-krat.Napovednik dogodkov

No events


Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite. - podrobnosti